Veloscope
Veloscope Logo

Beoordeling 9.7 gebaseerd op 620 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

GARANTIE

Zichtbare gebreken:
De klant moet bij levering overgaan tot een grondige inspectie van het product om zichtbare gebreken of de incorrectheid van de levering onverwijld te melden, uiterlijk binnen de 7 werkdagen.

Verborgen gebreken - Garantie.
Wettelijke garantie: De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Veloscope of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Veloscope er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan Veloscope uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Commerciële garantie: Op sommige producten wordt een commerciële garantie verleend door Veloscope. De commerciële garantie laat de wettelijke garantie onverlet. De waarborgtermijn van de commerciële garantie vangt aan samen met de waarborgtermijn van de wettelijke garantie, tenzij anders is bepaald. 

Fabrieksgarantie: Naast de wettelijke garantie of de eventuele commerciële garantie van Veloscope, geldt voor bepaalde artikelen eveneens een fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de klant aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent, tenzij Veloscope zich eveneens tot deze commerciële garantie zou hebben verbonden ten aanzien van de klant.

Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het product in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door Veloscope aangewezen derde. De klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montage- of onderhoudshandleiding doornemen.

Herstelling of onderhoud:
Een klant kan een fiets tegen betaling laten herstellen of laten nazien voor onderhoud in de werkplaats van Veloscope (uitsluitend op afspraak). Veloscope zal de klant steeds verwittigen zodra zijn/haar product in herstelling/ onderhoud beschikbaar is voor ophaling. Een klant is ertoe gebonden zijn/haar product terug op te halen binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte werd gebracht door Veloscope van het feit dat het product voor hem/haar ter beschikking staat voor ophaling. Wanneer de klant nalaat dit te doen, en ondanks verschillende verwittigingen van Veloscope blijft nalaten het artikel op te halen, besluit Veloscope een aangetekende brief te versturen aan het laatst gekende adres van de klant. Bij het uitblijven van ophaling binnen een termijn van één jaar na het versturen van deze aangetekende brief, heeft Veloscope het recht te besluiten dat de klant afstand heeft gedaan van de eigendom van het product en kan Veloscope er geheel vrij over beschikken, inclusief vernietiging. Voor het stockeren van een niet-opgehaald product zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn van 2 euro per kalenderdag, te rekenen vanaf de 14de dag na eerste kennisgeving dat het product klaar stond voor ophaling.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking