Veloscope
Veloscope Logo

Beoordeling 9.7 gebaseerd op 641 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Algemene voorwaarden

Wij proberen via deze algemene voorwaarden u alles klaar en duidelijk uit te leggen zonder moeilijke definities.

De Algemene Voorwaarden van Veloscope regelen de relatie tussen de klant en Veloscope. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website, worden ter kennis en aanvaarding voorgelegd bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een herstelling of enige andere dienstverlening vanwege Veloscope. Wanneer de Klant niet akkoord gaat met de toepassing van één of meer bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van Veloscope, is het niet mogelijk een aankoop te voltooien of dienstverlening bij Veloscope te genieten.

Identiteit van de ondernemer

Veloscope,
Met maatschappelijke zetel te Geeneinde 17A, 2381 WEELDE, België
BTW nr. BE0432.330.780 , RPR TURNHOUT

Veloscope is bereikbaar op +32 (0)14-65 09 72, per e-mail via info@veloscope.be, of per post op Geeneinde 17A, 2381 WEELDE, België

Definities

Klant
De Klant is steeds een meerderjarige consument.

Consument
Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Algemene voorwaarden Veloscope

Doel van de Algemene Voorwaarden:

Met deze voorwaarden beoogt Veloscope de klant alle essentiële informatie mee te geven over de rechten en verplichtingen die gelden in het kader van de dienstverlening van Veloscope, dit zowel online als offline.

Dienstverlening:
Veloscope biedt de klant de mogelijkheid aan om over te gaan tot aankoop van een fietsen, bakfietsen, speedpedelecs, fietsaccessoires, fietsonderdelen, fietskleding of een waardebon. Daarnaast biedt Veloscope eveneens fietsherstellingen en onderhoudsdiensten aan.

Het aanbod:
Het aanbod van Veloscope bestaat uit fietsen, bakfietsen, speedpedelecs, fietsaccessoires, fietsonderdelen, fietskleding of een waardebon en dienstverleningen in het kader van fietsonderhoud of herstelling. Het aanbod is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik. Het aanbod dat beschikbaar wordt gesteld, geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door Veloscope worden gewijzigd. Producten die de vermelding “uit voorraad” krijgen, zijn producten waarvoor voorlopig geen stock meer beschikbaar is in het betreffende winkelpunt, maar waarvoor mogelijk wel een nieuwe levering van de leverancier verwacht wordt. De aangegeven beschikbaarheid op de website is steeds onder voorbehoud.

Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukwerk zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden product horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de duidelijke omschrijving door Veloscope van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie richt de klant zich tot Veloscope om zich correct te informeren. Veloscope is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten. In dat geval is sprake van een ongeldig aanbod waartoe Veloscope niet verbonden kan worden. Onjuistheden worden steeds door het leveren van de grootst mogelijke inspanning, zo snel mogelijk rechtgezet.

Online en offline productaanbod:
Veloscope biedt haar aanbod zowel offline als online in haar webshop te koop aan. Het aanbod offline en online kan van elkaar verschillen. Veloscope bepaalt geheel vrij op welke wijze zij haar producten te koop aanbiedt.

Aankoop in winkel:
In geval van aankoop van een product in een winkelpunt, vindt de betaling onmiddellijk en volledig plaats wanneer de levering (overhandiging) van het aangekochte goed onmiddellijk kan gebeuren. Indien de levering van het aangekochte product pas op later tijdstip kan plaatsvinden en de klant met andere woorden overgaat tot het plaatsen van een bestelling, is de klant op het ogenblik van aankoop verplicht een voorschot te betalen van 20% van het aankoopbedrag, behoudens anders overeengekomen. Het resterende bedrag (aankoopsom na aftrek van het voorschot) wordt uiterlijk bij afhaling van het product door de klant betaald.

Bestelling via webshop of per telefoon:
Via de website is het mogelijk een product aan te kopen. Levering aan huis of op een welbepaald adres naar keuze van de klant is niet mogelijk voor fietsen. De klant doorloopt het gehele bestelproces met opgave van correcte gegevens en bevestigt aan het eind van het plaatsen van zijn/haar bestelling waarbij de overeenkomst op afstand wordt gesloten en een betaalverbintenis ontstaat die hij onmiddellijk dient te vervullen overeenkomstig de daar vermelde betaalmiddelen. Nadat de betaling is voltooid, ontvangt de klant een bevestigingsmail van zijn/haar bestelling.

Weigering van uitvoering bestelling:
Veloscope behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren in volgende gevallen: bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; bij de veronderstelling dat de bestelling wordt geplaatst voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; bij een vermoeden dat de klant de intentie heeft om de producten zelf door te verkopen; bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan bestelde producten; bij de onvoorziene uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product; bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door Veloscope; bij overmacht. Onder overmacht wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Veloscope geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veloscope niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Veloscope niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Leveringstermijn:
Veloscope doet het mogelijke om bestelde producten tijdig te verzamelen overeenkomstig de meegedeelde leveringstermijn. Indien de leveringsdatum uitzonderlijk dient te worden gewijzigd (bv. bij onmogelijkheid om de gecommuniceerde leveringstermijn te respecteren), zal Veloscope de klant onverwijld contacteren om de nieuwe leveringsdatum mee te delen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, levert Veloscope, behoudens anders overeengekomen met de Klant, de producten ten laatste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Wanneer de afgesproken leveringstermijn of, bij gebrek daaraan, de leveringstermijn van 30 dagen niet kan worden gerespecteerd, wordt in eerste instantie een aanvullende leveringstermijn afgesproken. In geval de aanvullende leveringstermijn opnieuw wordt overschreden, heeft de klant de mogelijkheid zijn/haar bestelling te annuleren met terugbetaling van de eventueel reeds betaalde sommen. Deze laatste mogelijkheid staat evenwel niet open wanneer de niet-nakoming van de leveringstermijn te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde.

Afhalen bestelling:
Veloscope brengt de klant ervan op de hoogte wanneer zijn/haar bestelling beschikbaar is voor afhaling. De klant is ertoe gehouden de levering op te halen binnen de 10 werkdagen na deze kennisgeving door Veloscope, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij het verstrijken van deze termijnen, is Veloscope gerechtigd de bestelling te annuleren ten laste van de Klant zonder teruggave van de reeds betaalde sommen.

Prijzen:
De prijs van een product slaat steeds op het product zoals dat woordelijk wordt omschreven door Veloscope in catalogi, op de webshop, in de omschrijving die bij het product in de winkel wordt geplaatst of ander drukwerk uitgaande van Veloscope. De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief eventuele wettelijk verplichte bijdrages zoals BEBAT en Recupel bijdrage op fietsbatterijen. Andere bijkomende kosten worden steeds transparant geduid. Bij bestellingen wordt de prijs bepaald op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. In geval sprake is van een persoonlijke, op maat gemaakte offerte, kent deze offerte een geldigheidsduur van twee weken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.

Betaling:
Een betaling kan in een winkel plaatsvinden via volgende betaalmiddelen: contant, Bancontact, Mastercard, Visa en ecocheques. Online kan de Klant betalen via Mastercard, Visa, Bancontact en overschrijving. Ecocheques kunnen online niet als betaalmiddel worden ingezet. Betalen met een waardebon kan enkel in de winkel. In geval de klant gebruik kan maken van een online promotiecode dient hij deze op rechtmatige wijze te hebben verkregen. Het inzetten van een promotiecode die op onregelmatige wijze werd verkregen, zal leiden tot het terugvorderen door Veloscope van de onterecht verkregen korting. Hetzelfde geldt wanneer een promotiecode werd ingezet in strijd met de voorwaarden waarmee die werd uitgereikt. Aankopen, bonnen of promotiecodes, geschenkkaarten, ecocheques of andere ingezette of in te zetten betaalmiddelen, worden in geen geval terugbetaald of in geld omgezet, behoudens wanneer dwingende (consumenten)wetgeving daarin voorziet.

Wanneer Veloscope geen betaling ontvangt na de afrekening, dan wordt een eerste herinneringsbrief gestuurd naar de klant. Een aangetekend schrijven zal volgen wanneer de betaling verder uitblijft. Op de totale schuld zal vanaf de eerste ingebrekestelling van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% op het niet-betaalde bedrag. Bovendien zal de totale schuld worden verhoogd met een vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 25,00 euro per afrekening en dit als forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan renteverlies en gerechtskosten. Veloscope schort haar verbintenis tot leveren op wanneer de betaalverbintenis niet of onvolledig is uitgevoerd.

Risico- en eigendomsoverdracht:
Het risico gaat over op de Klant zodra het product is geleverd. De eigendom gaat over wanneer vaststaat dat de volledige betaling van het product is ontvangen door Veloscope.

Terugname Elektrische en Elektronische Apparaten:
De klant heeft het recht, overeenkomstig de wetgeving inzake terugname elektrische en elektronische apparaten, om kosteloos een oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren bij aankoop van een nieuw artikel van hetzelfde type.

Website- en appgebruik:
De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Veloscope zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Veloscope niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Veloscope kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Veloscope houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn of haar apparatuur. Veloscope geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden:
Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Veloscope nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de algemene voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat Veloscope nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. Veloscope behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke bestelling houdt een kennisname en aanvaarding in van de op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden daar die uitdrukkelijk ter kennisname en aanvaarding aan de Klant worden voorgelegd.

Vragen of klachten:
De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij Veloscope terecht. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. Woont de klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij Veloscope terecht. Wanneer de klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn eigen taal.

Preventie namaak:
Veloscope biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de klant meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de klant ook steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van deze site, catalogi en drukwerk, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Veloscope of rechthoudende derden.

Herroepingsrecht

Aanwezigheid herroepingsrecht bij bestelling op afstand (online of telefonisch):
Wanneer de klant een product via de webshop besteld, geniet hij/zij een bedenktermijn tot 14 kalenderdagen nadat het product hem werd geleverd (niet geldig voor fietsen). De levering gebeurt op het ogenblik dat de klant de bestelling komt ophalen. De bedenktermijn laat de klant toe het gekochte product te beoordelen zoals in een winkel. De klant kan het gekochte product bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de Klant het gekochte product met de nodige zorg te behandelen. De Klant mag het goed dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en eenmalig en beperkt testrecht uit te oefenen. Voor dienstovereenkomsten gesloten op afstand kan de Klant ook zijn herroepingsrecht uitoefenen. De herroepingstermijn loopt in dat geval vanaf het sluiten van de overeenkomst. Zelfs indien de diensten reeds ten dele werden uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn, is herroeping mogelijk. De uitvoering zal in dat geval evenwel pro rata het uitgevoerde deel van de dienstenovereenkomst worden aangerekend aan de Klant.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de klant Veloscope via een ondubbelzinnige verklaring (bv. In de winkel, per post, telefonisch of per e-mail) op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing. 

Terugbezorgen van producten bij herroeping:
De Klant bezorgt de producten die worden herroepen onmiddellijk, uiterlijk 14 kalenderdagen na zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen, terug aan Veloscope. Het product kan slechts in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de Klant verder is gegaan dan enkel het inspecteren en eenmalig beperkt testen van het product, zal de waardevermindering die het product onderging, worden aangerekend. De klant stopt het product steeds terug in de originele, eventueel reeds geopende, verpakking. De klant zorgt ervoor dat, wanneer de originele verpakking na het openmaken bij eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt voor een nieuwe bezorging bij retour, hij/zij een extra verpakking voorziet voor het artikel om schade aan het product te voorkomen tijdens transport. De originele verpakking moet wel steeds worden mee bezorgd.

Terugbetaling na herroeping:
Veloscope zal de klant vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van het product en dit uiterlijk binnen de 14 dagen nadat Veloscope werd geïnformeerd over de beslissing van de klant om zijn/haar bestelling te herroepen. De terugbetaling gebeurt steeds kosteloos voor de klant (geen kosten voor betaaltransactie) en met gebruik van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant tijdens de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een terugbetaling in de vorm van ecocheques of niet door Veloscope uitgegeven bonnen is niet mogelijk. De kosten voor de retourzending, zijn ten laste van de koper.

Als blijkt dat een onterechte of incorrecte herroeping is gebeurd, blijft het product uiteraard eigendom van de klant en ter beschikking voor ophaling. De kosten die gepaard gaan met het bewaren van het product, zijn voor rekening van de klant.

Afwezigheid herroepingsrecht:
In sommige gevallen is wettelijk bepaald dat niet in een herroepingsrecht (bedenktermijn) moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand plaatsvond. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht onder meer niet:
Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken;
Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
Artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de klant of een specifieke persoon bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal voor de klant besteld product dat niet standaard aanwezig is in het assortiment van Veloscope; of danig werden gepersonaliseerd bij montage;
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en die met toestemming van de klant reeds werd geleverd/gedownload tijdens de herroepingstermijn met erkenning van het verlies van het herroepingsrecht.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking